نوشته‌ها

بذر گل

بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) از ﮐﺸﻮر هلند

بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) از ﮐﺸﻮر هلند

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ – ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ واردات و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﮔﻤﺮك ج.ا.اﯾﺮان
با سلام– ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۲۴۶/۵۰۲/۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) جهت کاشت از ﮐﺸﻮر هلند ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي متوسط ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﯿﺎهي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﻣﺮز ورودي (ﮔﻤﺮك ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪه) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.
علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بذر گل

بذر گل

کمپرسورهای دسته دوم

ورود کمپرسورهای دسته دوم ممنوع شده است

مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات کمپرسورهای دسته دوم در دوران تحریم، اظهار کرد: این موضوع در حال حاضر کاملا محدود شده و ورود کمپرسورهای دسته دوم به کشور به دلیل قابلیت داخلی ممنوع شده است. امیرحسین شیروی در نخستین همایش ملی تخصصی کمپرسورها با اشاره به سابقه کمپرسور در ایران، اظهار کرد: نخستین کمپرسور در سال ۱۳۵۴ در تبریز تحت لیسانس یک شرکت انگلیسی تولید شد. ایران در بخش تجهیزات دوار عقب تر از تجهیزات ثابت است با این حال پیشرفت در زمینه‌ی ساخت تجهیزات دوار در سال های اخیر بسیار قابل توجه بوده است.
وی با بیان این که بالغ بر ۵۰ واحد کمپرسور سازی در کشور وجود دارد که ۱۰ واحد آن مطرح و فعال است، گفت: تکنولوژی کمپرسور سازی در کشور از کمپرسورهای معمولی به سمت تربوکمپرسور، مولد گاز، نیتروژن و هیدروژن برده شده است. مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که بخشی از صنعت کمپرسور به صنعت برق اختصاص دارد و در صنعت برق استفاده از کمپرسور دامنه گسترده‌ای دارد، افزود: توجه وزارت صنعت تولید و انتقال تکنولوژی با توجه به شرایط بازار، نیاز بازار، وضعیت صادرات و کشورهای منطقه است. ما نه تنها در صنعت کمپرسور بلکه در صنایع دیگر به این سیاست رسیده‌ایم که باید صاحبان صنایع را به تشکیل جوینت ونچر با شرکت‌های بزرگ دنیا ترغیب کنیم، زیرا یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود در این بازار نقش بیشتری داشته باشیم جوینت ونچرها هستند.
شیروی با بیان این که در وزارت صنعت با ورود کمپرسورهای دسته دوم و مستعمل مواجه بودیم، تصریح کرد: این شرایط در زمان تحریم‌ها بسیار وجود داشت، زیرا در آن تنها راه‌حل ورود تجهیزات دسته دوم بود، اما در حال حاضر این موضوع به شدت محدود شده و ورود کمپرسورهای دسته دوم کاملا با توجه به وجود قابلیت‌های داخلی ممنوع شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌کارهای حمایت از تولید کنندگان طرح‌هایی است که از سوی وزارت نفت و وزارت نیرو مطرح می‌شود. در طول سالیان گذشته یکی از وظایف صنعت این است که هنگامی که طرحی مطرح می‌شود از وزارت صنعت استعلام می‌شود که آیا تجهیزات این طرح داخلی است یا خارجی. ما پس از بررسی نظر خود را با یک نامه به بانک اعلام می‌کنیم و بارها در این زمینه جلسه برگزار می‌شود که در این طرح از تولید کنندگان حمایت شود نه از تامین کنندگان. همین موضوع باعث افزایش تولید کننده شده است. در حال حاضر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نزدیک به ۱۰۰ درصد کمپرسورها داخلی هستند. همچنین در دیگر صنایع مانند صنایع فولاد نیز ۱۰۰ درصد کمپرسورها داخلی هستند. مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وظایف وزارت صنعت، توضیح داد: حمایت از تولید داخل معرفی شرکت‌های مطرح، رصد کردن فعالیت شرکت‌های داخلی تا انتها، جلوگیری از واردات کمپرسورهای مستعمل و تعرفه‌ها جزو وظایف وزارت صنعت است. به گفته شیروی، واردات نسبت به مصرف در سه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

گمرک

بخشنامه گمرک ایران در خصوص درصد مابه التفاوت به نسبت حقوق ورودی کل اظهارنامه

گمرک

با عنایت به ابهامات حاصله برای برخی از گمرکات و به منظور هماهنگی در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد ، علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.بر این اساس دستور فرمائید درصد مابه التفاوت به نسبت “حقوق ورودی کل اظهارنامه (اظهار شده)” محاسبه و چنانچه نتیجه حاصله بیش از ۵۰ درصد باشد ؛ میزان جریمه نباید کمتر از ۵۰ درصد تعیین شود.همچنین مالیات بر ارزش افزوده مشمول محاسبات فوق نبوده ، لیکن پس از تعیین درصد جریمه با تشخیص رئیس گمرک و جهت وصول آن میبایست مبلغ جریمه بر اساس کل مابه التفاوت دریافت شود.خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها بر حسن اجرای آن نظارت فرمائید.
علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه اصلاح دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان کالا

در این مطلب قصد داریم در رابطه با بخشنامه جدیدی که درمورد نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها تدوین شده است،صحبت نماییم.

در ادامه همراه ما باشید تا از جزییات از بخشنامه بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

بخشنامه واردات پوشاک اسفند ۹۵

در این مطلب قصد داریم در رابطه با واردات پوشاک به کشور صحبت کنیم.

این مطلب از جزییات آخرین بخشنامه های مربوط به واردات پوشاک با شما صحبت خواهد کرد.

در ادامه با ما همراه باشید.

ادامه مطلب …