بذر گل

بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) از ﮐﺸﻮر هلند

بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) از ﮐﺸﻮر هلند

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ – ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ واردات و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﮔﻤﺮك ج.ا.اﯾﺮان
با سلام– ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۲۴۶/۵۰۲/۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) جهت کاشت از ﮐﺸﻮر هلند ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي متوسط ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﯿﺎهي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﻣﺮز ورودي (ﮔﻤﺮك ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪه) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.
علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بذر گل

بذر گل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *